ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA

BUDAPEST, 1144 TIPEGŐ UTCA 3. – 5.

HÁZIREND

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelezettségek szülők általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

A házirend jogszabályi alapja:

 • 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről.

 • 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.

 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.

 • 2012. évi CXXIV. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény módosításáról.

 • 335/2005. (XII.29.) Korm. R. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről.

 • 2015. évi. LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról

 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

A házirend személyi hatálya kiterjed:

 • Az óvodába járó gyermekekre

 • Az óvodába járó gyermekek szüleire, törvényes képviselőire

 • Az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra

 • az önköltséges szolgáltatást végző, ill. az ingyenes szakszolgálatot ellátó személyekre.

A házirend területi hatálya kiterjed:

 • Az óvoda területére

 • Az óvoda által szervezett óvodán kívüli programokra

A házirend időbeli hatálya:

 • a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart,

 • kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.

A házirend készítése és nyilvánossága

A házirendet az intézmény vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a Szülői Szervezetnek véleményezési joga van. A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá.

Az óvoda házirendjének egy példányát, az óvodás gyermek jogviszonyának kezdetekor, a szülőnek interneten továbbítjuk.

Az újonnan szervezett csoportokban az első szülői értekezleteken tájékoztatót tartunk.(óvodavezető, óvodapedagógusok) A házirend megtekinthető az óvoda titkárságán, faliújságon, a Szülői Szervezet elnökénél, óvodai csoportokban.

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

Általános információk

Az óvoda hivatalos elnevezése: Zuglói Játékszín Óvoda

Az óvoda címe, elérhetőségei: 1144 Budapest, Tipegő u. 3-5.

Telefon:4670945 (iroda)

e-mailzugloi.jatekszin.ovoda@gmail.com (óvodavezető)

zugloi.csoki.ovoda@gmail.com (óvodatitkár)

1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Szeptember 1.-től május 31.-ig.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A mindenkori hatályos önkormányzati rendelet rendelkezik az óvoda működési körzetéről, mely férőhely esetén kötelező felvételt jelent.

Az óvodai felvétel, átvétel személyes jelentkezés alapján történik. Szabad férőhely esetén a gyermek felvételére év közben is van lehetőség.

Feltétele:

 • a gyermek betölti a harmadik életévét, illetve a jogszabály szerint

 • a gyermek jelzi szükségleteit

 • a gyermek egészséges és orvosi papírral igazolja a szülő

 • a szülő az étkezési térítési díjat befizette

Az óvodai felvételnél elbírálási sorrendet alakítottunk ki, mely a következő:

 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

 • körzetes és a XVIII. Bölcsödébe járó

 • körzetes, hallássérült

 • körzetes,és pszichés fejlődési zavarral( súlyos tanulási,figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő, sajátos nevelési igényű gyermek, akinek a szakértői bizottság a Zuglói Játékszín óvodát jelölte ki

 • testvére hozzánk jár

 • XVIII. Bölcsödébe járó

 • zuglói lakos

 • budapesti lakos

 • más településről jövő jelentkező.

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

 • azonosító (születési anyakönyvi kivonat)

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • a gyermek TAJ kártyája

 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a körzetes gyermekeket szabad férőhely esetén kötelezően felvesszük.

A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvoda vezetője dönt a szülő és a pedagógusok véleményének meghallgatásával, csoportszervezési szempontok alapján.

Az óvoda vezetője a gyermek óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról írásban tájékoztatja a szülőt.

Jogorvoslati lehetőség elutasítás esetén:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőt, továbbá a gyermek átvétele esetén értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

A szülő, amennyiben az óvodai beiratkozás napján- elektronikus elérhetőségének megadásával – kéri, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodavezető által első fokon hozott elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelmet, másodfokra a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani 15 napon belül.

2.A nevelési év rendje

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től, következő naptári év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időszakban szeptember 1-től május 31-ig kötelező az óvoda látogatása.

Nyári időszakban az óvoda 4 hétre bezár. A nyári zárás idejéről minden év február 15-ig, a faliújságon tájékoztatást adunk. Karácsony és szilveszter között, a kerületi ügyeleti rendszernek megfelelően, Zuglóban 1 kijelölt óvoda, a nyári szünet alatt, indokolt esetben a Zuglói Pöttömpark Óvoda fogadja, az ellátást igénylő gyermekeket.

A nyári óvodai élet alatt június 1-augusztus 31. között, valamint a nagyarányú létszámcsökkenés miatti iskolai szünetek ideje alatt összevont csoportok működnek.

Óvodánk évente 5 nevelés nélküli munkanapot tarthat, ilyenkor gyermekeket nem fogad. A törvény által engedélyezett öt nevelés nélküli munkanap pontos dátumai az első szülői értekezleten kihirdetésre kerülnek, ill. a központi és csoportos faliújságon olvashatók. Az esetleges időpontváltozás legalább hét nappal előbb kihirdetésre kerül. A nevelés nélküli munkanapra a másik óvodában való elhelyezést, az óvoda által készített kérdőíven a szülők aláírásukkal kérhetik

Az óvoda heti 5 napos munkarenddel üzemel.

Nyitva tartás reggel 6,30 órától délután 17,30 óráig tart. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

A gyermekek az óvodába reggel a foglalkozások megkezdéséig, délben az étkezési idő megkezdéséig érkezhetnek. A távozás időpontját a szülők munkarendje határozza meg, de legkésőbb 17,30 óráig a gyermeket az óvodából el kell vinnie! Lehetőség szerint a gyermek, napi 10 óránál többet ne tartózkodjon az óvodában.

A 17,30 óráig, el nem vitt gyermekek elhelyezéséről az óvodapedagógus gondoskodik, miután a gyermek hazavitelére jogosultakat 2-szeri próbálkozással nem tudta utolérni telefonon. A szülői felügyelet nélkül maradt gyermek ideiglenes elhelyezéséről a területileg illetékes jegyző, gyámhivatal illetve a rendőrség közreműködésével az óvodapedagógus intézkedik és erről a szülőt az óvoda bejáratán írásban értesíti. (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. –ben foglaltak alapján.).

Kérjük a szülőket, hogy a délutáni pihenési időben és az étkezések közben, csak különösen indokolt esetben jöjjenek gyermekükért!

Óvodánk napirendje:

6,30-10,30 játékidő, reggeli, kezdeményezések, foglalkozások

10,30-12 udvari játék, levegőzés

13 ebéd

15 pihenő idő

15-17,30 uzsonna, játékidő

A csoportok részletesebb napirendjét a csoportnaplók tartalmazzák. Felvilágosítás az óvodapedagógustól kérhető.

Térítéses szolgáltatások szervezése

A nevelési programban nem szereplő, térítés ellenében szervezett foglalkozásokhoz délután 15 órától biztosítunk lehetőséget.

Fakultatív hit- és vallásoktatás

A területileg illetékes, bejegyzett egyházak az óvoda nevelési programjától független hit- és vallásoktatást szervezhetnek, melyhez megfelelő számú jelentkező esetén az óvoda helyiséget biztosít, kizárólag a délutáni (15-17) órákban.

 1. A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési intézményt.

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.

Az igazolásnak tartalmaznia kell (orvosi igazolás esetén a fejléc kitöltése – adatok – kötelező!) a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is, valamint, hogy egészséges, közösségbe mehet.

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük:

 • ha azt a szülő előre bejelenti írásban, az erre a célra készített nyomtatványon, vagy legkésőbb a távolmaradás napján jelzi az óvodapedagógusnak,

 • ha a gyermek beteg, és azt orvos igazolja,

 • A két hetet meghaladó távollétet, az óvodavezetővel kell írásban egyeztetni.

Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.

 • Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az

óvoda vezetője- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)

Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 • Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az

óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

 • Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen tizenegy nap.

Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek,

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek

szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles

értesíteni, a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

4. Óvodai jogviszony megszűnése

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről, az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában, tartózkodási helye szerint illetékes, települési önkormányzat jegyzőjét.

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait, a jogviszony megszűnésével egyidejűleg, az óvoda nyilvántartásából törölni kell.

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

 • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,

 • a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

 • az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

5. A beiskolázás eljárásrendje

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség kezdetéről

a) az óvoda vezetője,

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,

cb) a gyermek nem járt óvodába,

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig, a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.

Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha

a) a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással vagy a döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, feltéve, hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést,

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.

6. Védő- óvó előírások, egészségügyi szabályok

6. 1. Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi feladatok kompetencia elvű meghatározását az óvoda pedagógiai programja tartalmazza.

Problémáikkal, forduljanak bizalommal az óvodapedagógusokhoz!

6. 2. A gyermekek egészségügyi ellátása

 • A gyermekek egészségügyi ellátásában a fogorvos és a védőnő nyújt szakmai segítséget, melynek keretében időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségügyi állapotát. Évente egy alkalommal minden gyermek – a szülő beleegyezésével – fogászati szűrésen vesz részt. A vizsgálatok idejéről a csoportok faliújságán kaphatnak tájékoztatást.

 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! A beteg, megfázott, köhögő, hőemelkedéses, lázas, hányó, hasmenéses, gyógyszeres kezelés alatt álló (pl. antibiotikumot, láz vagy köhögéscsillapítót szedő), vagy még lábadozó gyermek átvétele a gyermek biztonságos gyógyulása, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges!

 • A gyermekek óvodába lépésekor-a jelentkezés során a szülőnek tájékoztatnia kell az óvónőket a gyermeke tartós betegsége, táplálék allergiája, lázgörcsre való hajlama felől.

 • A gyermek táplálék allergiája esetén, orvosi igazolással, igényelhető a diétás étkezés.

 • Egyéb felmerülő diéta esetén a szülő kötelessége ÁNTSZ engedélyt beszerezni, a gyermek, otthonról hozott ételének, fogyasztására vonatkozóan.

 • Gyógyszert az óvodában nem adhatunk be, kivéve tartós betegség esetén, érvényes szakorvosi szakvélemény alapján, a szakorvos által előírt, mennyiségben (asztma, allergia), vagy magas láz csillapítására. (Szülői felkérés alapján!)

 • A gyermekek öltözőszekrényében gyógyszert tárolni tilos!

 • Betegségre gyanús gyermek, akit az óvodapedagógus haza küld, az óvodát csak orvosi engedéllyel látogathatja, a 3. pontban, a gyerekek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezésekben, leírtaknak megfelelően. Fertőzőbetegség esetén (pl. bárányhimlő, rubeola, skarlát, szalmonella, fejtetű, kötőhártya, stb.)az óvodát haladéktalanul értesíteni kell. Az óvodában történő baleset vagy megbetegedés esetén a szülőt azonnal értesítjük, a gyermeket ellátjuk, szükség esetén mentőt hívunk. (Lázát csillapítjuk a szülő előzetes írásos engedélyével.) A szülőnek, a beteg gyermeket, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinnie!

6. 3. Gyermekek érkezése, távozása

 • Az óvoda kapu riglijét a gyermekek biztonsága érdekében kérjük, minden esetben akasszák be!

 • A gyermeket az óvodapedagógusnak kell átadni és tőle átvenni távozáskor!

 • 14 éven aluli gyermeknek ( testvérnek, hozzátartozónak) szülői írásos felhatalmazás esetén sem adunk ki gyermeket!

 • Az elvált, különélő szülők gyermekének láthatását bírósági ítélet határozza meg. A láthatást, a gyermek elvitelét csak jogerős bírósági határozat tilthatja meg.( A kérelmen az ellátó személy köteles feltüntetni a bírósági határozat számát!)

Óvodába lépéskor írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy:

 • A gyermeket ki viheti haza!

 • Hozzájárulás az óvodán kívül szervezett programokon való részvételhez.

 • Az alapellátáson kívüli, önköltséges tanfolyamok idejére a gyermek felügyeletét a tanfolyamvezető pedagógusra bízzák.

 • Ha nem a szülő viszi el az óvodából gyermekét,és nem szerepel a neve, az óvodában tett nyilatkozaton, az átvevő személynek írásos meghatalmazással kell rendelkeznie,mely a következőket tartalmazza:

 • A meghatalmazó és meghatalmazott neve, címe, személyi igazolvány száma, a meghatalmazó akarat kijelentése, két hitelesítő tanú aláírása.

 • A gyermek elvitelét az óvodapedagógusnak jelezni kell! (Udvari tartózkodás esetén is!)

6. 4. Egészségvédelmi szabályok

 • Az óvoda működtetése során, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat , valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal által meghatározott szabályokat, szigorúan be kell tartani: tálalás, fertőtlenítés, takarítás, mosogatás és mosás során.

 • Az óvoda konyhájába csak az óvodai dolgozók léphetnek be, akik érvényes egészségügyi könyvvel rendelkeznek.

6. 5. Egészséges táplálkozás

Az óvodai ünnepekre élelmezésbiztonsági előírások miatt csak előre csomagolt, boltban vásárolt, számlázott, szavatossági idővel ellátott élelmiszert, illetve gyümölcsöt lehet hozni!

Kérjük, hogy a többi gyermekre tekintettel és a tisztaság megőrzése érdekében otthonról hozott élelmiszert, italt, az óvoda területén ne adjanak gyermeküknek, és ne fogyasszanak!

6. 6. Balesetvédelem

 • Az egészséget és testi épséget biztosító, óvodában elvárható magatartásformát, a berendezések és eszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatát minden év elején ismertetjük a gyermekekkel és szüleikkel, valamint egész évben, folyamatosan oktatjuk.

 • A gyermekek öltözőszekrényében, zsákjában, gyógyszert, krémet, spayt bárminemű egészségre ártalmas vegyszert, szúró vágó eszközt, pénzt, kulcsot, veszélyes tárgyakat, cukorkát, rágógumit tárolni tilos

 • Az óvodai élet balesetmegelőző előírásai a testvérgyermekekre is vonatkoznak, azok betartatását a szülőktől kérjük!

 • Az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre nem lehet használni!

 • Ha a szülő a gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelőséggel felel, annak, testi épségéért.

 • Az óvoda teljes területén, valamint a bejárat 5 méteres körzetében /udvaron is/ tilos a dohányzás.

6. 7. A gyermekek ruházata az óvodában:

 • A ruházat, cipő, csizma elhelyezése, jellel ellátva az öltözőben, kijelölt helyen történjen.

 • Minden esetben legyen kényelmes, az időjárásnak megfelelő, a gyermek számára könnyen kezelhető, jellel ellátott. Az óvodászsák mindig tartalmazzon váltó ruhát.

 • Teremben: rövidnadrág, szoknya, póló, váltó cipő (ami nem eshet le a lábáról)

 • Udvari játékhoz szabadidő ruha vagy melegítő.

 • Testneveléshez: sort, póló, esetleg tornadressz, fehér talpú tornacipő.

6. 8. Az óvodai helyiségek használati rendje:

 • A foglalkoztatókba, tornaterembe utcai cipőben belépni nem szabad!

 • A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat.

 • Óvodás gyermek a csoportszobában, tornateremben, udvaron csak óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodhat.

7. A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája

A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson:

 • az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről,

 • az őt nevelő pedagógus munkájáról,

 • az óvoda működéséről.

A gyermek helyett a szülő a vélemény nyilvánítási jogokat:

szóban:

 • a fogadó óra, szülői értekezlet fórumokon, illetve

 • az óvoda vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,

 • a szülői szervezet vonatkozásában a szülői szervezet ülésein,

 • írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.

véleménynyilvánítás formái különösen:

 • személyes megbeszélés,

 • gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,

 • írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát.

A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti

 • az óvoda alkalmazottjainak,

 • a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleinek személyiségi jogait, emberi méltóságát.

8. A szülők tájékoztatása

 • A szülőket az óvoda weboldalán, a csoportok email címén, a faliújságon, és szülői értekezleteken, tájékoztatjuk az óvodai programokról, közérdekű információkról.

 • Kérdéseket, javaslatokat az óvodapedagógusoknak, ill. az óvoda vezetőjének személyesen a fogadóórákon, írásban bármikor intézhetnek.

 • A szülők képviseletére Szülői Szervezet jogosult. Vezetőjének és tagjainak neve, elérhetősége az óvodatitkárságon megtalálható.

Az óvoda alapvető dokumentumai:

 • Játékszín Program

 • Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ

 • Alapító okirat

 • Házirend

 • A szülők a fogadóórák alkalmával kérhetnek tájékoztatás a dokumentumokról, ill. a csoportokban olvashatók.

 • A Játékszín Programról az újonnan szerveződő csoportoknak szülői értekezlet keretében tájékoztatást nyújtunk, a házirend egy példányát minden családnak interneten eljuttatjuk.

 • Az óvodai programokról, rendezvényekről, időpontokról a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a csoportos faliújságon és a honlapon. Kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel. Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban vagy írásban, személyesen vagy választott tisztségviselőik útján forduljanak az óvoda vezetőjéhez, óvodapedagógusaihoz.

 • A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezet képviselője tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, illetve az ilyen ügyek tárgyalásakor, döntéshozatalkor részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

 • Intézményünkben a gyermekek nagyobb csoportjának minősül a gyermeklétszám 1/3-a.

9. A panaszkezelés eljárásrendje

Szülői panaszkezelés folyamata, tevékenységek lépés sora:

 • Első szinten az óvodapedagógushoz fordul problémájával.

 • Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát.

 • Amennyiben jogos a panasz, összehozza a panaszost az okozóval, megoldást keresnek, jó esetben a problémát megoldják.

 • Amennyiben jogos, de csoport szinten nem oldható meg vagy a jogosságot az óvodapedagógus nem ismeri el, az intézményvezetőhöz fordulnak. Ha vezetői szinten sem megoldható a probléma, a fenntartóhoz fordulhatnak a panasszal.

Határidő: maximum 30 nap

Felelős: szinttől függően: óvodapedagógus, óvodavezető, fenntartó.

Eljárási rend:

 • A panaszt elsősorban a panasztevővel és az okozóval kell tisztázni. Ha nem vezet eredményre, tovább kell lépni a szabályzat szerint

 • Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, azt továbbítani kell, a megfelelő jogkörrel rendelkező szintre.

 • A panaszt az intézményvezetői szinttől írásba kell foglalni.

 • A panaszkezelés rendjét az érintettekkel meg kell ismertetni.

 • A panaszokat és hozzá kapcsolódó dokumentumokat iktatni kell.

A panaszkezelés általános lépései:

 • A panasz tudomásul vétele

 • Az érintettek tájékoztatása

 • Tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban

 • Megoldások keresése

 • A panaszos tájékoztatása a megoldási alternatívákról

 • Megoldás

Elkészülő dokumentumok

 • Panaszleírások

 • Megállapodások

 • Feljegyzések

 • Jegyzőkönyvek

 • Határozatok

10. A gyermekek értékelésének rendje

Az óvodába lépéstől kezdve, folyamatosan fejlettségmérő lapokat vezetünk a gyermekek aktuális fejlettségét regisztrálva. A mérések ütemezését és a mérési szempontokat az óvoda pedagógiai programja tartalmazza.

A fejlettségmérő lapok tartalma minden év februárjában és júniusban a szülők számára megtekinthető.

A szülők gyermekükről a következő partneri fórumokon kaphatnak tájékoztatást:

 • szülői értekezlet

 • fogadóóra

 • előre egyeztetett időpont

 • családlátogatás

 • A napi tájékoztatásra csak sürgős esetben és igen röviden tudunk vállalkozni, hiszen az óvodapedagógusnak a rábízott gyermekekkel kell elsősorban foglalkoznia.

 • A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető, a logopédus és a pszichológus, valamint a fejlesztőpedagógus, és a gyógy-testnevelő adhat.

 • Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást!

 • Óvodánk minden csoportja, betekintést enged, mindennapi nevelési gyakorlatába. A szülők az óvodapedagógusokkal egyeztetett időpontban vehetnek részt a foglalkozásokon, tevékenységeken.

10. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

A gyermekek jutalmazásának elvei

 • Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok:

– magatartás,

– kiemelkedő teljesítmény.

 • A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás.

 • A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható:

– az kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység,

– példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység.

 • A jutalmazás történhet:

– egyénileg, gyermekenként, illetve

– csoportosan, adott közösség számára.

A gyermekek jutalmazásának formái

 • A gyermekek jutalmazásának főbb formái:

– szóbeli dicséret,

– írásbeli dicséret.

 • A szóbeli dicséret valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik.

 • Írásbeli dicséret: oklevél átadással történik.

 • A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt.

A jutalmazások fokozatai:

 • óvónői szóbeli dicséret,

 • óvónői írásbeli dicséret,

 • óvodavezetői szóbeli dicséret,

 • óvodavezetői írásbeli dicséret.

 • Az írásbeli dicséret mellé jutalom (érem, kupa, tárgyjutalom) is adható.

12. Család – óvoda közös nevelési elvének kialakítása

 • Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy: szeressék, és fogadják el társaik egyéniségét, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek egymáshoz alkalmazkodni, tanulják meg tisztelni egymást, és a felnőtteket.

 • Az óvodapedagógusok arra nevelik a gyermekeket, hogy a konfliktusokat ne durvasággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikeressége érdekében, kérjük, hogy otthon is, ezeket az elveket erősítsék gyermekeikben!

 • Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, igazi valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre van szükség. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, ill. az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

 • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, ill. a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

13. A szülőket terhelő térítési kötelezettségek

Étkezési díj befizetése

 • Az óvodai nevelés ingyenes.

 • A szülőket fizetési kötelezettség csak az étkezési térítési díj tekintetében érinti.

 • A napi térítési díj összegét helyi önkormányzati rendelet határozza meg.

Befizetési módok:

 • Készpénz átutalási megbízás( csekkes befizetés)

Az intézményben a gazdasági ügyintéző/ óvodatitkár a tárgyhónapot megelőző hónap 5-ég kiállítja a számlát- figyelembe véve a megelőző hónap lemondásait,- és az adatokkal együtt kitöltött együtt kiosztja a szülőknek.

 • A szülő a számlán feltüntetett fizetési határidőt betartva-5naptári nap- az óvodától kapott csekken, postán vagy OTP Bankban az étkezési térítési díjat befizeti.

 • A csekken feltüntetett bankszámlaszámra való átutalással is lehetőséget biztosítunk a díj kiegyenlítésére. Ez esetben a közleményben-az azonosítás érdekében-kötelezően fel kell tüntetni a gyermek befizető azonosító kódját!

Web-MultiSchool3 étkezés megrendelő programon keresztül(bankkártyás befizetés)

 • Hónap 5-étől, hónap 15-éig a szülő a program segítségével megrendelheti a gyermeke következő havi étkezését, a webes felületen kiválasztja, mely napokra kíván étkezést rendelni. A szülők a megrendelésről szóló számlát, közvetlenül kinyomtathatják, vagy elmenthetik.

 • A webes felület, hónap 15-én lezár, ezután a következő hónapra megrendelést rögzíteni már nem lehet!

 • Fontos! A webes felületen a teljes időszak látható! Kérjük, a megrendelésnél figyeljenek, a szünetekre.(pl. nevelésnélküli nap)

 • A gyermek részére a napi étkezés megrendelése csak díj megtérítését követően történik meg, ezért kérjük,hogy a fizetési határidőt szíveskedjenek betartani!

Átutalással történő befizetés esetén

A web oldal (Mozilla Firefox alkalmazása javasolt) közvetlenül elérhető a www.multischool.hu, ill. közvetetten a www.zuglo.hu (intézmények / közétkeztetés befizetés) elérési útvonalon.

A weboldalon az intézménytől kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval érhető el minden gyermek adata.

A weboldalon megrendelhető az étkezés, majd számlát lehet nyomtatni, azt követően teljesíthető a megadott bankszámlára utalás, figyelemmel a megadott fizetési határidőre és az átutaláskor a közleménybe írandó befizetési azonosítóra, amely szükséges a gyermek étkezési díjtételének beazonosításához. Ezen a felületen minden nap 9 óráig lemondható a következő napi étkezés.

A térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények:

Az intézményi térítési díj 100%-a normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) jár az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,

 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé.

Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt.

A normatív kedvezmény iránti igény – kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt – a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Étkezés lemondása

 • Minden nap 9 óráig lehetséges a következő napi étkezés lemondása.

 • A 9 óra utáni bejelentés csak harmadnaptól biztosítja a lerendelést.

 • A lemondás és megrendelés nyitvatartási időben történik, írásban, a főbejárat melletti asztalon elhelyezett füzetben, e-mailben a zugloi.csoki.ovoda@gmail.com címen, valamint telefonon az óvoda gazdasági ügyintézőjének elérhetőségén naponta 7-9 óra között. ( Minden faliújságon megtalálható.)

 • A fel nem használt és előre befizetett térítési díjat a két hónappal későbbi befizetéskor tudjuk jóváírni.

 • A telefonos ügyintézés esetében pénzügyi felelősséget vállalni nem tudunk! Az óvodapedagógusok és egyéb dolgozóink étkezést nem mondhatnak le, és nem rendelhetnek akkor sem, ha a hiányzás tényét velük közölték.

 • Kérjük a füzetben a rovatok pontos kitöltését! Az előzőekben leírt módon be nem jelentett hiányzás esetén térítési díjat nem áll módunkban jóváírni.

Egyéb tanfolyami díjak:

 • Olyan programokat, melyeknek anyagi vonzata van, csak a szülők, ill. a Szülői Szervezet egyetértésével és hozzájárulásával szervezhet az óvoda.

 • Az alapellátáson túli, szülői igényre szervezett tanfolyamok, szolgáltatások díjának befizetésére a jelentkezési lapon kötelezettséget vállal az igénybevevő törvényes gondviselője. A díjakat a szolgáltató felhatalmazásából, a faliújságon megjelölt időpontban kell kiegyenlíteni.

14. Egyéb szabályok

 • Kérjük, hogy az óvodába a személyes kötődésű tárgyakon (pl. alvóka ) kívül mást a gyermekek ne hozzanak be, mert ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.

 • Balesetveszélyessége miatt kérjük, hogy a gyermekek az óvodában ékszert ne viseljenek!

 • Kerékpárt, szánkót az óvoda épületébe behozni, itt tárolni nem szabad. Udvarunkon kerékpártároló van erre a célra rendszeresítve. Sajnos felelősséget vállalni azonban az udvaron tárolt eszközökért sem tudunk.

 • Kérjük, hogy az esetleges lakcím és telefonszám változásokat 15 napon belül, jelentsék az óvodapedagógusoknak!

 • Óvodavezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, ill. azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.

Fényképek, videó felvételek közzététele közösségi portálokon

 • Közösségi portálokra az óvodában készült fényképet, videót csak az érintettek írásbeli engedélyével lehet feltenni.

15. A gyermekek jogai

 • A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll.

 • A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Így nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

 • A gyermeket közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés nem érheti, esélyegyenlőségét, minden területen biztosítani kell.

 • A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

 • A gyermek joga, hogy nemzeti, ill. etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

 • Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani, ha e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát..

 • A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell minden gyermek részvételét a foglalkozásokon.

 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, cselekvési szabadságát , családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, de a gyermek, ezen jogának gyakorlása közben, nem korlátozhat másokat e jogaik érvényesítésében, nem veszélyeztetheti saját, ill. társainak, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogának érvényesülését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

 • A család anyagi helyzetének függvényében ingyenes étkezésben részesülhet.

 • A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztő eszközök), berendezéseit (bútorok, technikai eszközök), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.

 • Rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön.

 • Óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.

16. A szülő joga, hogy:

A szülő joga különösen, hogy

 • megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

 • Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

 • Kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen.

 • Írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon.

 • A nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.

 • Személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

 • Az oktatási jogok biztosához forduljon.

17. A szülő kötelessége, hogy:

 • gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét.

 • Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

 • Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. A gyermek – ha nem cselekvőképtelen – tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.

 • A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét.

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

Záró rendelkezések

A házirend a nevelőtestület jóváhagyásának napjától határozatlan ideig érvényes.

Felülvizsgálatára öt évente, ill. jogszabályváltozáskor kerül sor.

A házirend módosítására vonatkozó rendelkezések:

 • Törvényi változás esetén az intézményvezető kezdeményezi.

 • A módosításra javaslatot tehet szülő és pedagógus egyaránt. A javaslattal egyetértés esetén a házirendet az óvodavezető módosíthatja, a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet véleményezésével.

 • A házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell betartani.

Budapest, 2017. június 7.

……………………………………

óvodavezető

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2017/2. sz. határozatával, a Szülői Szervezet véleménynyilvánítási jogkörének gyakorlását követően elfogadta.

Elérhetőségeink:

Telefonszám: