Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Zuglói Játékszín Óvoda

1144 Budapest Tipegő utca 3.-5.

OM azonosító: 034566

 

A Kormány „ A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete 23.§ (1) – (2) bekezdés alapján a következő adatokat tesszük közzé:

 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Zuglói Játékszín Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pontja alapján alapfeladata:

 • óvodai nevelés

 • a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. r) pontja szerinti integrált nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása:

 • hallássérült gyermekek nevelése

 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelése

Az óvodai felvétel, átvétel személyes jelentkezés alapján történik. Férőhely esetén a gyermek felvételére év közben is van lehetőség.

A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvoda vezetője dönt a szülő és a pedagógusok véleményének meghallgatásával, csoportszervezési szempontok alapján.

 

 

 

 1. A beiratkozás rendje, engedélyezett csoportok

 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első napját megelőzően legalább 30 nappal, amit az intézményvezető jól látható helyre kifüggeszt.

A beiratkozás várható időpontja: május első hete

A fenntartó által engedélyezett csoportok: 5

 

 1. Az étkezésért fizetendő térítési díj

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete 6/2017. (II. 28.) számú rendeletével, annak 13/a számú mellékletével 2017. május 1-jei napjával kezdődő hatállyal megállapította a gyermekintézményekben nyújtott étkezés intézményi díjait.

Az igénybe vett napi 3x-i étkezést figyelembe véve: 405 Ft

A személyi térítési díj megállapításakor az 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezését kell figyelembe venni:

 

 1. a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 2. b) Tartósan beteg vagy fogyatékos

 3. c) Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

 4. d) Családjában három vagy több gyermeket nevelnek

 5. e) Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

 6. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. (2019-ben ez 128.810,- Ft)

 1. Az intézmény munkájával összefüggő értékelések, ellenőrzések

Nyitva tartás rendje. A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 • A nevelési év szeptember 01. – augusztus 31.-ig tart

 • A gyermekek részére az óvoda nyitva tartása a hét öt munkanapján:

6:30. – 17:30

 • A nyári óvodai élet, valamint nagyarányú létszámcsökkenés esetén az iskolai szünetek (pl.: őszi-, téli-, tavaszi szünet) idején is összevont csoportok működnek

 • 2019. 12. 30.- 31. között a téli ügyeletet a fenntartó által kijelölt óvoda biztosítja, melyről a téli zárást megelőzően, legalább 30 nappal korábban, a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatjuk.

 • Nyári zárás: A nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg, amiről 2019. február 15-ig adunk tájékoztatást.

 • Nevelés nélküli munkanapok:

 • 2019. 10. 18.

 • 2020. 01. 27.

 • 2020. 03. 16.

 • 2020. 06. 08.

 • 2019. 08. 28.

 

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események:

Alkalom

Időpont

Állatok világnapja

október 3-4.

Évente 8 – alkalom Magyar Madártani Egyesület által szervezett program

változó

Mikulás

december 6.

Karácsony

december 17.

Felnőtt karácsony

december 18.

Farsang

február 20.

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója

március 13.

Víz világnapja

március 22.

Egészség-hét

március

Húsvét

április 8.

Föld napja

április 30.

Anyák napja

május második hete

Gyermeknap, Játékszín Nap

május 22.

Kihívás napja

május 20.

Nagycsoportosok búcsúztatása

május 29.

Pedagógusnap

június 5.


Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

 • Pedagógus II. fokozat: 7 óvodapedagógus

 1. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat

 • Pedagógiai Program

 • Házirend

 • Éves munkaterv

 • Alapító Okirat

A dokumentációknak intézményünk irodájában, honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

 1. Személyi feltételek

 • Óvodapedagógusok száma: 12 fő

 • Óvodapedagógusok szakképzettség szerint:

Főiskolai végzettség

 • Ebből szakvizsgázott

11 fő

6 fő

Óvónői szakközépiskolai érettségi

1 fő

 

 • Pedagógiai asszisztensek szakképzettség szerint

Főiskola + szakképesítés

2 fő

 

 • Dajkák szakképzettség szerint

Szakmunkás

2 fő

Szakmunkás + dajkaképesítés

1 fő

Érettségi

2 fő

 

 

 

 1. Óvodai csoportok

Óvodai csoportok száma: 5

1.

Maci csoport

24 gyermek

2.

Napocska csoport

24 gyermek

4.

Katica csoport

19 gyermek + 1 SNI gyermek

5.

Bárányfelhő csoport

24 gyermek

6.

Csillag csoport

25 gyermek

 

Budapest, 2019. szeptember 1.                                             Solymos Andrea

                                                                                              (intézményvezető)